پرش لینک ها

منشور حقوق گردشگری

منشور حقوق گردشگری در ایران

منشور حقوق گردشگر با استناد به ماده 7 قانون توسعه صنعت ایرانگردي و جهانگردي مصوب 1370/7/7 و اصلاحات بعدي و در راسـتا ي اجرایی شـدن مصـوبه 427 شـورا ي عالی انقلاب فرهنگی مصوب سال 1384 و همچنین در جهت گسترش و ترویج فرهنگ صـ یانت از حقوق شـهروند ي، برخورد کریمانه با مردم و در چارچوب بند 7 کد اخلاق گردشگري مصوب 199 سـازمان جهان ی گردشگري، مفاد منشور حقوق گردشگر به منظور تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات متناسب با شان و منزلت بالاي گردشگران در جمهوري اسلامی ایران در 15 محور تهیه و ابلاغ شده است.
محور اول: دریافت مطلوب خدمات گردشگري، حق گردشگر است.
محور دوم: به منظور اطمینان از مجاز بودن فعالیت دفتر/شـرکت خدمات مســافرتی و گردشــگري، امکان رویت پروانه بهره برداري فعالیت و گواهینامه مدیر فنی در محل دفتر/شرکت براي گردشگر فراهم باشد.
محور سـوم: اطلاعات سـفر با ید به نحو مطلوب و به میزان کافی در اختیار گردشگر قرار گیرد. اطلاعاتی اعم از ( مدت سفر و تاریخ دقیق رفت و برگشـت؛ شـهرها ي مورد اقامت در طول سفر؛ نوع و درجه وسیله سفر؛ نوع و درجه هتل محل اقامت و نشـان ی دقیق آن؛ سطح پوشش بیمه اي اختیاري و اجباري، مقصد عبوري و نهایی؛ فاصله زمانی استاندارد بین پروازهاي چند مرحله اي براي رسـ یدن به مقصـد؛ مشـخصـات راهنما ي تور و آدرس و شماره تماس وي، شرایط تغییر احتمالی در تاریخ و برنامه سفر، قبل از انجام سفر)
محور چهارم: حق انتخاب و تصـم یم گیري آزادانه گردشـگر در در یافت خدمات گردشـگر ي باید محترم شـمرده شود.

محور پنجم: رعایت شـئونات اخلاق ی و همچنین حسـن رفتار حرفه ا ي را از کارکنان دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري و مسئولین اجراي تور مطالبه کنند.
محور ششم: کنترل مدارك سفر(گذرنامه) خود را از هر حیث از دفتر/شرکت مطالبه کنند.
محور هفتم: گردشگر بداند در قبال مبلغ پرداختی چه خدماتی را دریافت خواهد کرد.
محور هشـتم: یک نسـخه از قرارداد امضـاء شده را که کل یه خدمات مورد تعهد و مبالغ دریافتی به تفکیک نوع خدمت در آن قید شـده و ممهور به مهر دفتر خدمات مسـافرت ی و گردشـگر ي اسـت و همچن ین یک نسـخه از برنامه کامل سفر در اخت یار داشته باشد.
محور نهم: بابت کلیه مبالغ پرداختی از دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري رسید صندوق را مطالبه کند.
محور دهم: رسید تحویل تمامی مدارك ارائه شده را از مدیریت دفتر/شرکت خدمات مسافرتی و گردشگري مطالبه کند.
محور یازدهم: در صــورت بروز هرگونه اشــکال در ارائه خدمات در اولین فرصــت ممکن با مدیران دفتر/شــرکت ملاقات و مذاکره کند. محور دوازدهم: در صورت افزایش نرخ خدمات، مستندات رسمی افزایش نرخ را از دفتر/شرکت مطالبه کند.
محور سیزدهم: کلیه مدارك سفر خود را حداقل 24 ساعت قبل از زمان اجرا از دفتر/شرکت اخذ کند.
محور چهاردهم: دسترسی به نظام کارآمد رسیدگی به شکایات حق گردشگر است.
محور پانزدهم: مسـافران و گردشـگران در صـورت مشاهده تخلف از مفاد منشور صدرالاشاره به اداره کل م یراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگري استان مربوطه مراجعه و به صورت کتبی گزارش کنند.

ویزای توریستی کانادا